2022 Ben Nyoh Liberia Verkort financieel verslag

ANBI gegevens

Sinds 1 januari 2016 is Stichting Ben-Nyoh in het bezit van de ANBI-status.
Dit betekent dat uw giften belastingaftrekbaar zijn.

1. naam: Stichting Ben-Nyoh Liberia
2. RSIN nummer: 855.695.286
3. Contactgegevens:
Secretaris: Clazien de Booij secretaris@ben-nyoh.nl
Algemeen e-mailadres: info@ben-nyoh.nl
4. Stichting
Stichting Ben-Nyoh Liberia is een stichting zonder winstoogmerk en dient voor minimaal 90% het algemeen belang van de gemeenschap in Liberia.
Bestuursleden kunnen niet over het vermogen beschikken alsof het hun eigen vermogen is en ontvangen geen vergoeding voor hun werk.

Gegevens worden gepubliceerd op de website: www.ben-nyoh.nl

Bij eventuele opheffing van de stichting zal het resterende vermogen worden overgedragen aan een ANBI geregistreerde instelling met soortgelijk doel.

Stichting Ben-Nyoh Liberia is opgericht op 6 november 2015. Zij is gevestigd te Den Helder en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64504794.
De vigerende statuten zijn die welke bij de akte van oprichting van 6 november 2015 voor mr. A. Verhoeks, notaris te Den Helder zijn verleden.
Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN), dat sinds 2010 het fiscaalnummer heeft vervangen, van de Stichting is 855.695.286. Het is bij de inschrijving van de Stichting bij de Kamer van Koophandel toegekend.

Grondslag en doelstelling
De stichting heeft ten doel: het bevorderen van zelfredzaamheid van individu en gemeenschap in Liberia in algemene zin en met name op het gebied van christelijke geloofsontwikkeling/groei.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
– het financieel en op andere wijze ondersteunen van zendings- en ontwikkelingswerk;
– het bevorderen van de totstandkoming van projecten op zendings- en
ontwikkelingsgebied;
– het verwerven en beheren van gelden en (ander) vermogen in het kader van het doel;
– alle andere wettige middelen, welke voor het bereiken van doel van de stichting bevorderlijk zijn.

De stichting dient het algemeen belang en heeft niet als doel op zich het maken van winst, doch beoogt door onder meer het verwerven van gelden en andere winst generende activiteiten de omschreven doelstellingen van de stichting te bereiken.

Middelen
De financiële middelen die de stichting nodig heeft voor het vormgeven van haar werk ten behoeve van de doelstelling verkrijgt de stichting van andere ANBI instellingen, particuliere donateurs en schenkingen van bedrijven.

Bestuur en administratie
R. (Roel) Keppel (voorzitter)
C. (Clazien) de Booij (secretaris)
J. (José) Reijnhout (penningmeester)
M. (Marjolein) Kiefte
W. (Wil) Reijnhout

De stichting werkt met een bestuur dat verantwoordelijk is voor alle te nemen besluiten. Het is tegelijk een uitvoerend vrijwilligersbestuur dat al die taken verricht of laat verrichten teneinde vorm te geven aan de doelstelling van de stichting.
Het bestuur laat zich bijstaan door vrijwilligers die uitvoerende taken verzorgen zoals:

– Het ontwerpen van PR materialen
– Het ontwerpen en onderhouden van een website waarop informatie over de werkzaamheden in Liberia vermeld wordt
– Het per post of e-mail verzenden van nieuwsbrieven

Het beloningsbeleid:
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben geen recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

2022 Ben Nyoh Liberia Verkort financieel verslag